مناقصه تست راه آهن
همانطور که مستحضرید کسب اطلاع از مناقصات سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی فرصت بسیار ارزشمندی برای فعالان در صنعت بیمه می باشد که می توانند با هوشمندی و سرعت عمل با حضور در مناقصات منافع ارزشمندی را متوجه خود و شرکت مطبوع خود کنند . لذا آن بیمه با انتشارآخرین اطلاعات مناقصات که صرفا نمایندگان عضو...