بیمه تمام خطر نصب برای نصب انواع ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات از قبیل ماشین آلات تولیدی و کارخانه ای ، تجهیزات نیروگاهی ، تاسیسات انتقال نیرو و ... به کار میرود . مدت بیمه در بیمه تمام خطر نصب از شروع پیش انبارداری آغاز و پس از پایان دوره آزمایش ، خاتمه می یابد.