بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (ساختمانی مسکونی، راهسازی ، پل سازی و ...):در این بیمه نامه کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند.کارفرما می تواند با توجه به متغیر بودن فرم کاری کارگران، آنها را بدون نام تحت پوشش بیمه و مسئولیت مدنی قرار دهد. براساس قانون بیمه حداکثر تعهد قابل پذیرش برای شرکت بیمه برای هر کارگر در هر حادثه حداکثر معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود، ضمن اینکه حداکثر تعهد در هزینه های پزشکی ناشی از حادثه نیز تا ۱۰ درصد مبلغ دیه کامل یک مرد مسلمان است.