بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

1) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ( فعالیتهای صنعتی ، خدماتی ـ بازرگانی )

2)بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (پروژه های عمرانی)

3) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (پروژ ه های ساختمانی)

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطرات بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر 

می باشند. در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت ... که منجر به جرح، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و...) می گردد. در بسیاری از موارد کارفرما مسئول شناخته شده و موظف به جبران خسارات وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. شما می توانید با خرید بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اینگونه هزینه ها را جبران نمایید. برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد.

نماید طبق ماده 66 قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال پرداخت دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه در قالب بیمه مسئولیت کارفرما چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود غرامت مذکورتحت پوشش قرار خواهد گرفت.

در قالب بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند پوشش های تکمیلی ذیل را نیز اخذ نماید :

 • خسارت‌های ضمن انجام مأموریت خارج از کارگاه.
 • خسارت‌های ناشی از کار در غیر از محل اصلی فعالیت و در اماکن وابسته به کارگاه.
 • خسارت‌های ناشی از حوادث نقلیه موتوری داخل کارگاه.
 • · پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی.
 • · پوشش مسئولیت مهندسان ناظر یا مشاور.
 • پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه.
 • پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان.
 • جبران مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده 66 سازمان تأمین اجتماعی).
 • پوشش شخص کارفرما و پیمانکار.
 • پوشش خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث.
 • ما به التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال .
 • پرداخت دیه دوم و بیشتر.
 • پرداخت غرامت روزانه کارگران مصدوم.
 • پرداخت خسارت کارکنان بر اثر حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی موضوع مورد بیمه.
 • پرداخت خسارت وارد به کارکنان در صورت افزایش تعداد نفرات.