• اين نوع بيمه نامه مسئوليت هاي قانوني كارفرما را در مقابل كاركنان در جريان كار و در صورت وقوع حوادث كارگاهي تحت پوشش قرارداده و خسارات جاني حاصله را جبران مي نمايد ، بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار ، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني ، شامل پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي باشد.
 • كاركنان در حين انجام كار در معرض خطر يا خطراتي بسياري قرار دارند كه بسياري از آنها اجتناب ناپذير مي باشند. در صورت وقوع حادثه ناشي از كار و فعاليت ... كه منجر به هزينه پزشكي، نقص عضو و يا فوت كاركنان (اعم از استخدامي، قراردادي، روزمزد و...) شود، در بسياري از موارد كارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت ديه خواهد بود. شما مي توانيد با خريد بيمه‌نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان هزينه ها را جبران نمايد.
 • برخي از كارفرمايان بر اين باورند كه با داشتن بيمه تامين اجتماعي براي كاركنان ، از خريد بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت بي‌نياز خواهند شد. نكته قابل توجه اين است كه پوشش‌هاي اين دو بيمه‌نامه كاملاً متفاوت مي‌باشند. بدين معنا كه سازمان تامين اجتماعي تعهدي در قبال پرداخت خساراتي كه مسئول آن كارفرما باشد، نداشته و يا اگر خسارات مذكور را جبران نمايد طبق ماده 66 قانون تامين اجتماعي، نسبت به بازيافت آن از كارفرما اقدام مي‌نمايد، در حاليكه در بيمه مسئوليت كارفرما اين مورد تحت پوشش مي باشد. به عبارت ديگر چنانچه كارگري دچار نقص عضو يا فوت گردد ، بيمه تامين اجتماعي صرفا مستمري پرداخت نموده و تعهدي در قبال ديه فوت يا نقص عضو نخواهد داشت در حاليكه بيمه مسئوليت متعهد پرداخت ديات مذكور مي‌باشد.
 • رعايت‌ اصول‌ حفاظ‌تي‌ جهت‌ پيشگيري‌ از وقوع‌ حوادث‌ كار براي‌كليه‌ كار فرمايان‌ الزامي‌ است‌ ، اما قصور در اجراي‌ صحيح‌ اين‌ اصول‌، منشاءبروز صدمات‌ و زيان‌ به‌ كاركنان‌ ميگردد جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشي‌ ازحوادث‌ كار با بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ كارفرما قابل‌ تامين‌ است‌ كليه‌ كاركنان‌ شاغل‌ در محدوده‌ كارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌ خواهند بود مگر آنكه‌ ط‌بق‌ قانون‌به‌ عنوان‌ كارگر ط‌رف‌ قرارداد كارفرما تلقي‌ نگردند .
 • مبنای تعيين مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در هر كشوري ، قانون موضوعه در اين ارتباط مي باشد و در جمهوري اسلامي ايران قانوني كه حدود و ثغور مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان را مشخص ميكند . قانون كار كه مشتمل بر ٢٠٣ ماده و ١٢١١ تبصره ميباشد و در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصدو شضت ونه به تصويب نهائي رسيده است.
 
 
 

      بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به سه دسته تقسیم می شوند :

 

 • بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كارگران ويژه پروژه هاي ساختماني
 • بيمه نامه كارفرما در قبال كارگران ويژه پروژه هاي عمرانی
 • بيمه نامه كارفرما در قبال كارگران ويژه پروژه هاي تجاری، خدماتی، صنعتی، بازرگانی

  چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند :

 

      اين بيمه نامه را كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند تهيه نمايند از جمله شركتها ، سازمانها ،  كارخانجات و كارگاه هائي كه در امورتوليد ، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژه هاي عمراني و ساخت و سازهاي بناهاي مسكوني و تجاري

  

       پوششهای ارائه شده دراین بیمه نامه :

 

—                پوشش هاي اصلي (اجباري):

               غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی

 

—              پوشش هاي فرعی( کلوزهای اختیاری) شامل :

 1. پوشش محل اقامت و ماموريت هاي خارج از کارگاه کارکنان
 2. پوشش اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران, نمازخانه و ...
 3. پوشش حوادث نقليه موتوري مازاد بر تعهدات بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه عامل حادثه
 4. پوشش حوادث وسايل نقليه موتوري جهت کارکنان بطور کامل  
 5. پوشش مسئوليت پيمانکاران اصلی فرعي
 6. پوشش مسئوليت مهندسين طراح, محاسب, ناظر و مشاور در قبال کارکنان
 7. پوشش پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بدون راي دادگاه
 8. پوشش جبران هزينه هاي پزشکي کارکنان بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت
 9. پوشش مطالبات تبصره يک ماده 66 قانون تامين اجتماعي
 10. پوشش مسئوليت بيمه گذار در قبال شخص مهندسان ناظر و مشاور و پيمانکاران طرف قرارداد
 11. پوشش صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث در محدوده تحت پوشش بيمه نامه
 12. پوشش مابه التفاوت افزايش ديات
 13. پوشش پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان
 14. پوششحوادث غير مرتبط با فعاليت اصلي بيمه شده
 15. پوشش حوادث حمل و جابجایی وکاربرد مواد ناریه ومنفجره
 16. پوشش ديه دوم

 

 

 

 

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشي‌از عمليات‌ ساختماني‌- عمراني‌

 

  گاهي‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عمليات‌ ساختماني‌، خسارت‌ مالي‌ و صدمات‌جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ ناشي‌ از عمليات‌ تخريب‌ ، گودبرداري‌ ، پي‌كني‌ نصب‌ اسكلت‌

و ساير كارهاي‌ عمراني‌ است‌ و صاحبكار ، پيمانكار و يا كاركنان‌آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ اين‌ بيمه‌ نامه‌ ، مسئوليت‌صاحبكار و كليه‌ عوامل‌ اجرائي‌ به‌ ط‌ور مشترك‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌مي‌ باشند و جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ط‌بق‌ راي‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قابل‌پرداخت‌ خواهد بود.