به موجب اين بيمه نامه شركت بيمه متعهد مي شود خسارات جاني يا مالي وارد به مصرف كنندگان و اشخاص ثالث را كه ناشي از كيفيت نامطلوب كالاي توليدي و عرضه شده توسط توليد كننده است، جبران نمايد.

در اين بيمه نامه خسارات وارد به خود كالا نیز تحت پوشش مي باشد.

اين بيمه نامه مخصوص توليد كنندگان كالا بوده و محصولات غذايي ، شيميايي ، دارويي و بهداشتي تحت پوشش نمي باشند.

 

انواع بيمه هاي مسئوليت تولید کنندگان کالا ـ کیفیت ناشی از محصول كه در حال حاضر ارائه مي گردند عبارتند از:

بيمه مسئوليت توليدكنندگان عايقهاي رطوبتي

بيمه مسئوليت توليدكنندگان كپسولهاي آتش نشاني

بيمه مسئوليت توليد كنندگان دستگاههاي فيزيوتراپي

بيمه مسئوليت توليد كنندگان جرثقيل هاي سقفي

بيمه مسئوليت توليد كنندگان لوله هاي آبرساني(P.V.C) و شبكه آبياري و ...