براساس ماده 388 اصلاحي قانون تجارت متصدي حمل و نقل به استناد بارنامه هاي صادره در قبال ارسال كنندگان ويا صاحبان كالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها مي باشد.

با خريد اين بيمه نامه متصديان حمل و نقل مي توانند مسئوليت خود را در قبال صاحبان كالا و ارسال كنندگان تحت پوشش قرار دهند.

بديهي است خسارت وارده به بار در بيمه هاي باربري و مسئوليت متصدي حمل و نقل در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت .

 

 

انواع بيمه هاي مسئوليت حمل ونقل  كه در حال حاضر ارائه مي گردند عبارتند از:

 

 

 بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده سي. ام.آر

 

بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا براساس شرايط بارنامه هاي فياتا (ف.بي.آي)

 

بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل داخلي

 

بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي( داخلي ـ بين المللي)