فسادکالادرسردخانه:

تعریف بیمه DOS :

این بیمه خسارت های وارد به مواد یا کالا های انبار شده در سردخانه را که بدلیل حوادث تحت پوشش در بیمه MB، سیستم تبرید سردخانه را دچار اشکال میکند، تحت پوشش قرار میدهد. بعبارت دیگر این بیمه پوشش خسارات خرابی یا فساد کالا ناشی از شکست ماشینآلات سردکننده یا نشت مبرد از سیستم تبرید را شامل میگردد.

مدت بیمه DOS :

   حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

پوشش های بیمه DOS :

اتلاف یا خسارت وارد به کالا های بیمه شده موجود در سردخانه بر اثر خسارت وارد به ماشینآلات سردخانه بعلت یکی از علل زیر:

1- افزایش، کاهش یا نوسان درجه برودت بعلت اشکال در کار تجهیزات سردخانه.

2- خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود.

3- ترکیب نامتناسب هوا (در مورد سردخانه های CA).

4- اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر.

5- شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه.

6- مواد یا اقلام معیوب - اشتباه در طراحی.

 7- طوفان - یخ زدگی.

 8- انفجار فیزیکی.

 9- اجرا با کیفیت نازل - اجرای نادرست کار.

 10- غفلت - سهل انگاری - عدم مهارت - خطای غیر عمد.

 11- خرابکاری غیر گروهی.

 12- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است.

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه DOS :

1) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار

2) لیست کالا های موجود در سردخانه با مشخصات (شامل نوع، سازنده، سال ساخت، نوع بستهبندی، مقدار، شماره سریال یا بسته بندی، تعداد و ارزش افزوده)

3) گزارش بازدید کارشناس بیمه گر

استثنائات بیمه DOS :
مطابق موارد مندرج در بیمهنامهDOS که اهم آن عبارتند از انقباض، عیوب ذاتی، انبار کردن نامناسب، خسارت به بسته بندی، کافی نبودن جریان هوا، نوسان درجه حرارت، جنگ، واکنش های هسته ای، اعمال عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی، آتش سوزی، صاعقه، انفجار شیمیائی، سرقت، سیل، زلزله، نشست یا رانش زمین، طوفان، آتشفشان و ...