بیمه نامه عمر زمانی نوعی از بیمه نامه های عمر است که صرفا خطرات ناشی از فوت بیمه شده ناشی از (بیماری یا حادثه) را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه مناسب افرادی است که مایلند پس از فوت خود سرمایه ای قابل توجه برای بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند. در این نوع بیمه نامه شرکت تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، درصورت فوت بیمه شده طی مدت معینی، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت بیمه شده تعیین می گردد و اگر بیمه شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد بیمه گر هیچ تعدی نسبت به استرداد حق بیمه ها ندارد. 

در شرکت بیمه دی به منظور بهره مندی هر چه بیشتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه نامه عمر ساده زمانی علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، برخی پوششهای اضافی نیز لحاظ گردیده و همچنین بیمه گذاران می توانند سرمایه بیمه را به صورت ثابت و یا افزایش تعیین و حق بیمه مربوطه را در زمان کمتر از مدت بیمه نامه پرداخت نمایند. پرداخت حق بیمه در این روش مختص به حق بیمه پوشش فوت بوده و حق بیمه پوشش های اضافی می باید در ابتدای هر سال بیمه ای تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت گردد. 
 
پوشش های اضافه:
 
  •  پوشش فوت ناشی از حادثه
در صورت فوت بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار میتواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. 
  • پوشش نقص عضو دائم ناشی ازحادثه
دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر 100 درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه¬شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. 
  • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
در این پوشش بیمه گر متعهد است هزینه های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را معادل 10 درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف 200.000.000 ریال پرداخت نماید. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. 
  • پوشش بیماری های خاص
شرکت بیمه دی مکلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه گر، هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را حداکثر معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 300.000.000 ریال به بیمه شده یا بیمه گذار پرداخت نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان 4 تا 60 سال قابل ارائه میباشد. 
ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی:
  • سن بیمه شده در شروع بیمه نامه : از بدو تولد تا 65 سالگی
  • مدت بیمه نامه : 1تا 30 سال
  • سرمایه فوت : حداکثر 2.000.000.000 ریال 
  • تعدیل سرمایه فوت : 0%، 5%، 10%، 15%، 20%
  • روش پرداخت حق بیمه: یکجا، سالانه
  • مدت پرداخت حق بیمه : بسته به انتخاب بیمه گذار حداکثر طی مدت بیمه نامه