این بیمه ها در مواردی صادر می شود که ماهیتاً موضوع جدید باشد. پوشش های بیمه ای قابل ارائه در طرح های ویژه مالی و جانی اشخاص ثالث است.
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت داخلی کالا در برابر گمرک
• بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت خارجی کالا در برابر گمرک
• بیمه تضمین ورود و خروج موقت خودرو در برابر گمرک
• بیمه اسب های مسابقه
• بیمه گلخانه