بيمه آرمان زندگي طرح مشترک

در اين نوع بيمه نامه، قرارداد بيمه بدون پرداخت حق بيمه­ي اضافي، دو نفر را تحت پوشش قرار مي­دهد و در واقع بيمه­نامه طرح مشترك، يك بيمه­نامه براي دو نفر مي­باشد.

هريک از بيمه­شدگان مجاز هستند بصورت مجزا براي خود استفاده ­کننده (ذينفع) معرفي کنند و حتي مي­توانند استفاده کننده همديگر قرار گيرند. بيمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بيمه، استفاده­كننده را با موافقت كتبي بيمه شده تغيير دهد يا به ديگري انتقال دهد.

در اينجا تفاوتهاي بيمه نامه آرمان زندگي با طرح مشترک توضيح داده مي­شود و ساير شرايط بر اساس بيمه­نامه طرح آرمان زندگي مي­باشد .

شرايط بيمه نامه طرح مشترک :

* در بيمهنامه طرح مشترک با خريد يک بيمه نامه و پرداخت يک حقبيمه دو نفر قابل بيمه شدن ميباشند.

* پوشش معافيت و مستمري از کار افتادگي صرفاً متعلق به بيمهشده اصلي ميباشد و بيمه شده فرعي نمي تواند اين پوشش را داشته باشد.

* سرمايه فوت بيمه شده فرعي مي بايست حداکثر مساوي يا کمتر از سرمايهفوت بيمهشده اصلي باشد.

* تمام پوششهاي بيمهشده اصلي نيز مي­تواند به بيمه شده فرعي هم تعلق گيرد. (بجز معافيت و مستمري ازکارافتادگي)

* حقبيمه پوشش­هاي اضافي بيمهشده اصلي و بيمهشده فرعي به حقبيمه اصلي اضافه ميگردد.

فوت بيمهشده اصلي : در صورت فوت بيمهشده اصلي، سرمايه فوت به استفادهکننده(گان) پرداخت شده و بيمهشده فرعي از پرداخت حقبيمه معاف ميشود و اندوخته بيمه نامه نيز به همراه بيمه نامه بيمهشده فرعي ادامه پيدا خواهد کرد.

حداکثر سن پرداخت پوشش معافيت براي بيمه شده اول ( اصلي ) 60 سالگي ميباشد.

فوت بيمهشده فرعي : در صورت فوت بيمه شده فرعي­، صرفاً سرمايه فوت بيمهشده فرعي به استفادهکننده(گان) پرداخت شده و بيمه نامه با شرايط قبلي ادامه پيدا ميکند و بيمهشده اصلي ملزم به پرداخت حقبيمههاي خود ميباشد .

در صورتي که بيمه شده اصلي فوت کند و سرمايه فوت به استفاده­کنندگان پرداخت گردد و اندوخته بيمه نامه به همراه بيمه شده فرعي ادامه يابد، و در صورتي که بيمه شده دوم هم فوت کند، سرمايه فوت به همراه اندوخته بيمه نامه به استفاده­کنندگان خواهد رسيد، و در صورتي که بيمه­شده دوم در قيد حيات باشد، سرمايه تشکيل شده را در پايان قرارداد دريافت خواهد نمود.

پوششهاي بيمه شده اول ( اصلي): ( همانند بيمه آرمان زندگي انفرادي )

1- پوشش سرمايه فوت از 1 تا 40 برابر حق بيمه اصلي .

2- پوشش فوت حادثه تا 300 درصد سرمايه فوت اصلي .

3- پوشش نقص عضو تا 100 درصد سرمايه فوت اصلي .

4- پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت فوت يا ازکارافتادگي کامل و دائم بيمه شده اصلي .

5- پوشش امراض خاص تا 50 درصد سرمايه فوت تا سقف 210.000.000 ريال .

6- پوشش هزينههاي پزشکي ناشي از حادثه تا 10 درصد سرمايه فوت .

پوششهاي بيمه شده دوم ( فرعي ) : ( همانند بيمه آرمان زندگي انفرادي )

1- پوشش سرمايه فوت از 1 تا 40 برابر حق بيمه اصلي .

2- پوشش فوت حادثه تا 300 درصد سرمايه فوت .

3- پوشش نقص عضو تا 100 درصد سرمايه فوت .

4- پوشش امراض خاص تا 50 درصد سرمايه فوت تا سقف 210.000.000 ريال .

5- پوشش هزينههاي پزشکي ناشي از حادثه تا 10 درصد سرمايه فوت.