طرح بیمه آرمان زندگی را می توان در چهار بخش تقسیم بندی نمود

  1. بخش پوشش های بیمه ای
  2. بخش اندوخته سرمایه گذاری
  3. بخش پوشش های اضافی
  4. بخش مزایای بیمه ای

توضیحات اولیه :

اين بيمه نامه ترکيبی از يک بيمه عمر و همچنين تامين منابع لازم برای تشکيل سرمايه ای در آینده می باشد که علاوه بر ارائه پوشش برای خطر فوت , درآمدهايی را بر اساس سرمايه گذاري های مشخص در زمان حيات نصيب بيمه گذار می کند .

بيمه گذار بر پايه نيازهای خود و خانواده , ابتدا ميزان سرمايه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می کند و با توجه به تمايل و توان مالی خود , مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را بر می گزيند . حق بيمه های پرداختی پس از کسر حق بيمه لازم برای پوشش فوت و پوشش های اضافی , به اندوخته سرمايه گذاری بيمه شده افزوده می شود .

برای بيمه نامه هایی که مدت آن پنج سال باشد , حداقل سود تضمين شده از محل سرمايه گذاری اندوخته رياضی در صورت پرداخت به موقع اقساط 18 % در هر سال می باشد .

برای بيمه نامه هایی که مدت آن بيش از پنج سال باشد , حداقل سود تضمين شده از محل سرمايه گذاری اندوخته رياضی در صورت پرداخت به موقع اقساط برای پنج سال اول 18 % و برای سالهای بعد از آن 15% در هر سال می باشد .

در پايان هر ده سال , در صد سود تضمين شده جديد با توجه به شرايط اقتصادی و نرخ سود بر اساس اعلام و ابلاغ بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعمال خواهد شد .

اين اندوخته طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بيمه ها و سود آنها , انباشته شده و پس اندازی مطمئن برای رفع نيازهای احتمالی و برنامه آينده بيمه شده خواهد بود .

در صورت فوت در خلال مدت بيمه نامه , سرمايه تعيين شده به علاوه موجودی اندوخته سرمايه گذاری در هر زمان به بازماندگان يا افرادی که قبلآ بيمه گذار تعيين کرده است , پرداخت خواهد شد . در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه , موجودی اندوخته سرمايه گذاری و سود آن به اضافه سود مشارکت در منافع به وی پرداخت می شود .

بديهی است که نرخ های سود بيشتر از 18% در صورت تحقق سرمايه گذاری های شرکت از محل ذخاير بيمه ای , به صورت مشارکت در منافع و به ميزان 85% از سود مازاد بر 18% به بيمه شدگان تعلق خواهد گرفت .

بيمه آرمان زندگیبا انعطاف ترين بيمه نامه برای رفع نيازهای بيمه گذاران و پاسخگويی به انتخاب های متنوع آنان است .

بیمه آرمان زندگی از ترکیب دو بخش ؛ پوشش های بیمه ای ( پوشش بیمه عمر به شرط فوت و پوشش های اضافی بیمه ای) و ( قسمت خدمات سرمایه گذاری ) تشکیل شده است , به عبارت دیگر این بیمه نامه از یک بیمه عمر و اندوخته سرمایه گذاری می باشد .