تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث میتوانستند تحت پوشش بیمه EAR قرار گیرند در زمان بهرهبرداری میتوانند تحت پوشش بیمه MB قرار داده شوند. به عبارتی هدف اولیه این بیمه جبران خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیشبینی ناشی از شکست ماشینآلات و شکست ابزار های مکانیکی و الکتریکی را مینماید. 

 در اوايل قرن بيستم به منظور ارائه پوشش جامع براي دستگاه ها، ادوات گرانقيمت، ماشين آلات و تجهيزات مكانيكي مورد استفاده در بخش صنايع به وجود آمد.

بیمه شکست ماشین آلات نه تنها برای کارخانجات بزرگ که دارای واحدهای بزرگ و یا دستگاه های کاملا خودکار جهت تولید هستند بلکه برای کارگاه های کوچک و متوسط نیز که شکست ماشین آلات نتایج مالی غیر قابل جبرانی برای آنها در بردارد، مفید می باشد.

در صورت عدم وجود اين بيمه، صاحبان ماشين آلات مي بايست همواره مبالغي از سرمایه خود را جهت جبران خسارات احتمالي نگهداري نمايند، اين عمل نه تنها بخشي از سرمايه آنها را به صورت راكد و غير قابل استفاده در مي آورد  بلكه چنانچه خسارتي هم حادث گردد بدلیل اینکه هزینه های جبران خسارت بيش از ذخاير مالی شرکت می باشد، موجب می گردد که بخشي از درآمدهاي جاري مؤسسه نيز به اين امر اختصاص یابد و بديهي است كه در چنين حالتي مؤسسه با مشكلات مالي عدیده ای مواجه خواهد شد (به خصوص در سال هاي اوليه فعاليت مؤسسات كه ميزان ذخاير آنها بسيار ناچيز است).