بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری:

نوعی بیمه عمر و سرمایه گذاری است که به موجب آن بیمه گر متعهد میشود که سرمایه مورد تعهد را در طول مدت قرارداد در صورت حیات و یا فوت بیمه شده پرداخت نماید .

بیمه گر: شرکت بیمهالبرز (سهامی عام ) میباشد .

بیمهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمهگر منعقد و پرداخت حقبیمه را تعهد می نماید.

بیمه شده : شخص حقیقی است که موضوع قرارداد بیمه بوده و سن، وضع سلامتی وی و مدت پرداخت حقبیمه اساس محاسبات را تشکیل می دهد .

استفاده کننده : اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشند که بیمهگذار، قرارداد بیمه را به نفع آنان منعقد نموده است .

موضوع بیمه : عبارتست از فوت یا حیات بیمه شده که تابع این شرایط و شرایط خصوصی مندرج در بیمهنامه و سایر شرایط پیوست بیمهنامه میباشد .

سرمایه فوت : عبارت است از مبلغی که بیمهگذار انتخاب نموده و بیمـهگـرآن را مـورد تائید قرار داده و در صورت فوت بیمه شده بـه اسـتفاده کننـده (گـان) بیمـهنامـه پرداخت مینماید .

بازخرید : روشی است که بیمهگذار به منظور پایان دادن به اعتبار بیمهنامه قبل از تاریخ انقضای آن انجام می دهد .

ماده 1 -اساس بیمهنامه 1-1 (اظهارات کتبی بیمهگذار و بیمه شده در فرم پیشنهاد بیمهنامه، ضمایم آن وگزارش پزشک معتمد اساس بیمهنامه را تشکیل میدهد که مورد توافق بیمه گر، بیمهگذار و بیمه شده میباشد . 2-1 (هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی بیمه شده که به وسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار باشد به اظهارات وی اکتفا نماید و احراز شود که اظهارات بیمه شده در این موارد به طور عمد یا سهو مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است .

بیمهگر محق و مختار است حسب مورد به یکی از روشهای زیر عمل نماید :

الف – در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع غیر عمدی، از جانب بیمهگذار یا بیمه شده پی ببرد، می تواند قرارداد را فسخ نماید . یا این که در صورت تمایل بیمهگذار، با پرداخت حقبیمه اضافی آن را ادامه دهد . در صورت فسخ بیمهنامه اندوخته ایجاد شده تا تاریخ فسخ به بیمهگذار مسترد میگردد .

ب- چنانچه موارد اظهار خلاف واقع، از جانب بیمهگذار یا بیمه شده غیرعمدی باشد و بعد از وقوع خطر از سوی بیمهگر محرز گردد و موارد به گونهای باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از انعقاد قرارداد در ابتدا خودداری می نمود در این صورت خسارت غیر قابل پرداخت بوده وبیمهگر نسبت به فسخ قرارداد اقدام می نماید و اندوخته ایجاد شده بیمهنامه را تا تاریخ فسخ به بیمهگذار مسترد میدارد.

ج- چنانچه اظهارات خلاف واقع از طرف بیمهگذار و یا بیمه شده عمدی باشد، بیمهنامه ابطال و حقبیمه پرداخت شده غیرقابل استرداد است .

د - اعتبار بیمهنامه و همچنین آثارمترتب بر آن با پرداخت اولین قسط حقبیمه توسط بیمهگذار و همزمان با صدور وامضای بیمهنامه تحقق پیدا میکند .

ه - حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر، بیمهگذار و بیمه شده و همچنین نحوه استفاده از مزایای بیمه در بیمهنامه مشخص شده است و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای کتبی بیمهگذار و پس از موافقت بیمهگر صادر شده و این اوراق جزء لاینفک قرارداد بیمه است و از تاریخ صدور معتبر میباشد .

و- چنانچه مفاد مندرج در بیمهنامه و ضمائم آن با شرایط مورد توافق مطابقت نداشته باشد بیمهگذار می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور بیمهنامه و ضمائم آن، تقاضای تصحیح آن را بنماید . پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمهگذار تلقی خواهد شد.

تبصره : در موارد افزایش یا کاهش سرمایه فوت، تغییر ذینفع و انتقال بیمهنامه اخذ تائیدیه کتبی بیمه شده الزامی است .

ماده 2 – لزوم اجرای قرارداد مفاد و شرایط این قراداد جز در مورد اثبات تقلب مرتبط با موضوع ماده یک برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود .

ماده 3 -پرداخت حقبیمه روش پرداخت حقبیمه به صورت یکجا و یا سالانه میباشد . لیکن بنا برتقاضای بیمهگذار، بیمه گر امکان پرداخت اقساط حقبیمه به صورت شش ماهه و ماهانه را فراهم میآورد .

تبصره1 – حقبیمه به روش پرداخت سالانه می بایست در اول هر سال بیمهای قرارداد پرداخت شود وتاریخ سررسید آن روز و ماه شروع بیمهنامهمیباشد .

تبصره 2 -حقبیمه یکجا باید به طور کامل در شروع قرارداد پرداخت شود .

تبصره 3 -تاریخ پرداخت اقساط حقبیمه در سایر روشهای پرداخت مورد توافق در اولین روز سررسید قسط مربوطه میباشد .

تبصره 4 -پرداخت حقبیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب بیمه گر واریز و قبض رسید از وی اخذ و یا به روش دیگری که بیمه گر تعیین می نماید صورت پذیرد .

تبصره 5 – حداکثر مهلت پرداخت هر یک از اقساط حقبیمه 30 روز از تاریخ سررسید میباشد .

ماده 4 -تاخیر در پرداخت حقبیمه: در صورتی که پرداخت اقساط حقبیمه بیش از سی روز به تاخیر افتد یکی از روشهای زیر اعمال خواهد شد :

1-4 -در صورت حیات بیمه شده :

الف – بیمهنامه هایی که اقساط حقبیمه آن کمتر از شش ماه تمام پرداخت شده باشد خودبه خود و بدون هیچ گونه تشریفاتی فسخ شده و حقبیمه های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود .

ب - بیمهنامه هایی که اقساط حقبیمه آن حداقل شش ماه تمام پرداخت شده باشد مابقی اقساط حقبیمه از محل اندوخته بیمهنامه (درصورت وجود) تامین و بیمهنامه ادامه خواهد یافت. چنانچه اندوخته بیمهنامه برای تامین حق بیمه های مربوطه کافی نباشد و یا پس از تامین بخشی از اقساط حقبیمه، میزان اندوخته،کفایت تامین اقساط بعدی را ننماید، بیمهنامه فسخ و مانده اندوخته به ذینفع حیات بیمهنامه پرداخت خواهد شد که در این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت و سایر پوششهای تکمیلی نخواهد داشت .

تبصره : بیمه گر ملزم به ارسال الحاقیه فسخ نمیباشد .

2-4 -در صورت فوت بیمه شده :

الف – در صورتی که بیمهنامه فسخ شده باشد بیمه گر هیچ گونه تعهدی مبنی بر پرداخت غرامت نخواهد داشت .

ب - در صورتی که اندوخته بیمهنامه برای تامین حقبیمه های مربوط(حقبیمه فوت و سایر پوششهای تکمیلی) کافی باشد، بیمهنامه با تعهد سرمایه فوت تا تاریخ وقوع خطرات تحت پوشش به علاوه مانده اندوخته به قوت خود باقی می ماند در غیر این صورت پوشش خطر فوت و سایر پوششهای تکمیلی بیمهنامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت .

ماده 5 – برقراری مجدد بیمهنامه بیمهگذار در طول مدت بیمهنامه در صورت تائید سلامت بیمه شـده مـی توانـد تقاضـای برقراری مجدد بیمهنامه فسخ شده را با شرایط زیر بنماید :

الف – در بیمهنامه فسخ شده از تاریخ موثرالحاقیه فسخ (تاریخ اولین قسط حقبیمه پرداخت نشده)، بیش از یک سال نگذشته باشد .

ب – به اقساط حقبیمه معوق از تاریخ پرداخت آن سود تعلق میگیرد .

ج - بیمهگر برای برقراری مجدد اعتبار بیمهنامه می تواند به هزینه بیمهگذار از بیمه شده معاینه پزشکی به عمل آورد .

تبصره : صرفاً بیمهنامههایی که حقبیمه های آن کمتر از شش ماه تمام پرداخت گردیده وفسخ شده باشد مشمول بند برقراری مجدد بیمهنامه خواهد شد .

ماده 6 – حقوق بیمهگذار در مورد اندوخته بیمهنامه اندوختهای که برای بیمهنامههای جامع عمر و سرمایهگذاری نزد بیمه گر تشکیل میگردد حقوقی را به شرح زیر برای بیمهگذار ایجاد مینماید:

1 – 6 (ارزش بازخرید بیمهگذار می تواند در صورت پرداخت حقبیمه حداقل شش ماه تمـام، تقاضـای بازخریـد بیمهنامه را بنماید . در این صورت ارزش بازخرید به علاوه سود احتمالی حاصله از سرمایه گذاری تا تاریخ بازخرید، محاسبه و پرداخت خواهد شد . تبصره : در صورت تاخیر در پرداخت حقبیمه بیش از سـی روز، در زمـان بازخریـد نیـز مطابق بندهای 1-4 و 2-4 عمل خواهد شد .

2 – 6 (وام به اعتبار بیمهنامه بیمهگذار می تواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمهنامه و پرداخت حـقبیمـه متعلقـه، تقاضای وام نماید که مبلغ آن حداکثر معادل 90 %ارزش بازخرید بیمهنامه خواهد بود . در این صورت تا زمانی که وام به طور کامل تسویه نشده باشد، تعهدات بیمه گر بـه میـزان مانده وام پرداختی و سود متعلقه آن کاهش می یابد.

3-6 (تسویه اقساط وام هرسال در پایان همان سـال بیمـهای، انجـام خواهـد گرفـت . بدیهی است در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام، مانده بدهی وام از محل اندوخته کسرخواهد شد . تبصره : کارمزد وام، حداقل 4 %بیشتر از سود تضمین شدهی بیمهنامه در آن دوره خواهد بود .

ماده 7 -منافع بیمه

1 - 7 (در صورت حیات بیمه شده : در صورتی که بیمه شده در پایان مدت بیمهنامه در قید حیات باشد، اندوخته محاسبه شده با سود تضمینی به اضافه سود احتمالی حاصله از سرمایه گذاری پس از کسر هرگونه بدهیبیمهگذار به استفاده کننده(گان) پرداخت خواهد شد .

2 – 7 (در صورت فوت بیمه شده : در صورتی که بیمه شده در طول مـدت بیمهنامه فوت نماید، سرمایه فوت، اندوخته ایجاد شده بـا سـود تـضمینی و سود احتمالی حاصله از سرمایهگذاری تا تاریخ فـوت پـس از کـسر هرگونـه بدهی بیمهگذار، به استفاده کننده(گان)بیمهنامه پرداخت خواهد شد .

3 – 7(سود تضمینی : بیمه گر سود تضمین شده اندوخته را مشروط بـه معتبـر بودن بیمهنامه، براساس آئین نامه مصوب از سوی بیمه مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران، تعیین و اجرا می نماید .

4 – 7 ( سود احتمالی : سود احتمالی حاصله از مجموع عملیات بیمه گـری در پایان هر سال مالی و پس از تشکیل مجمع عمومی بیمهگر تعیین میگـردد که 85 %مازاد سود محاسبه شده نسبت به سود تضمینی به اندوخته و ارزش بازخرید بیمهنامه اضافه میشود.

ماده 8 -مدارک مورد نیاز جهت دریافت منافع بیمه

الف - در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمهنامه :

1 -اصل بیمهنامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن 2 -قبض رسید حقبیمه و وام های پرداختی 3 -اصل و کپی کارت ملی استفادهکننده(گان)

ب – در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمهنامه :

بیمه گذار یا استفاده کننده موظف است در صورت فوت بیمه شده مراتب را به صورت کتبی و با ذکر علت آن در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت (مگر در موارد غیر عادی) به اطلاع بیمه گر برساند و متعاقب آن مدارک مربوطه به شرح زیر و یا سایر موارد درخواستی را جهت رسیدگی به بیمه گر ارائه نماید.

1-اصل بیمهنامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن .

2 -قبض رسید حقبیمه و وام های پرداختی .

3 -اصل و کپی کارت ملی استفاده کننده (گان) .

4-در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه، ضروری است گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم و تایید گردیده است، ممهور به مهر مقامات انتظامیباشد .

5 -گزارش معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت بیمه شده .

6 -گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت بیمه شده .

7 -خلاصه رونوشت وفات .

8 -گواهی فوت تایید شده بیمه شده از سوی کنسولگریهای سفارت خانه های ایران در خارج از کشور .

9-کلیه مدارک و سوابق پرونده پزشکی بیمه شده (در صورت فوت بیمه شده به علت بیماری) .

10 -گواهی انحصار وراثت بیمه شده متناسب با سرمایه بیمهکه در آن سهم الارث هریک از وراث مشخص شده باشد .(در مواردی که استفادهکننده(گان) از مزایای بیمه تعیین نشده باشد) .

11 -اصل یا تصویر برابر با اصل کلیه صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده .

12 -اصل یا تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه وراث قانونی بیمه شده یا استفادهکننده(گان)مشخص شده در بیمهنامه .

13 -اصل یا تصویر برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده در صورتی که بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده داشته و در اثر حادثه فوت نموده باشد.(متناسب با وسیله نقلیه)

14 -قیم نامه یا دستور مرجع قضائی (در صورتی که وراث قانونی یا استفادهکننده(گان) بیمه شده، صغیر باشند )

ماده 9-استفاده کننده(گان)

1 -9 (بیمهگذار می تواند در طول مدت قرارداد استفاده کننده(گان)حقیقی یـا حقـوقی را در صورت حیات یا فوت بیمه شده با ذکر مشخصات کامل آنان تعیین کـرده و سهم هریک را مشخص نماید .

2 -9 (در صورت حیات بیمه شده : چنانچه استفادهکننده(گان)توسـط بیمـهگـذار تعیین نشده باشد، یا استفادهکننده فوت نموده باشد شخص بیمه شده استفاده کننده تلقی میگردد. شرایط عمـومی بیمهنامه جامع عمر و سرمایهگذاری

 3-9 (در صورت فوت بیمه شده : چنانچه استفاده کننده(گان) توسـط بیمـهگـذار تعیین نشده باشند، وراث قانونی بیمه شده بـه عنـوان اسـتفاده کننـده(گـان)از منافع بیمه محـسوب گردیـده و سـهم هریـک از وراث براسـاس قـانون ارث پرداخت خواهدشد.

4-9 (تغییراستفاده(گان) : هرگونه تغییر در استفاده کننده(گان) یـا درصـد سـهم هریک از آنان در مدت اعتبار بیمهنامه بادرخواست بیمهگذارو موافقت کتبی بیمه شده، ولی و یا قیم وی امکان پذیر خواهد بود مگر آن کـه حـق تغییـر اسـتفاده کننده(گان) در بیمهنامه به صراحت سلب شده باشد .

تبصره : بیمهگذار موظف است جهت تغییر استفاده کننده(گان) نسبت به ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی آنان به بیمهگر اقدام نماید .

ماده 10 -استثنائات 1-10 (در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خودکـشی در طـول مـدت دوسال اول از تاریخ شروع بیمهنامه یا از تاریخ برقراری مجدد آن فوت نماید فقط اندوخته ایجاد شده تا تاریخ فوت پرداخت خواهد شد .

2-10 (در صورتی که یکی از وراث یا استفاده کننده(گان) عمداً با مشارکت و یا معاونت موجب فوت بیمه شده شود در این صـورت سـهم آنـان از منـافع بیمـه قابـ ل پرداخت نبوده و فقط سهم سـایر اسـتفاده کننـده(گـان)بـه نـسبت منـدرج در بیمهنامه پرداخت خواهد شد.

3-10 (خطرات ناشی از پرواز هوائی به جز مواردی که بیمه شده به عنوان یـک مـسافر عادی با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایی مجاز نموده و نـام وی بـه عنوان مسافر عادی در لیست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشـش نخواهـد بود.

4-10 (چنانچه فوت بیمه شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیـه هـوایی،زمینی ودریائی در مسابقات و پروازهای اکتشافی و هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرش با چتر نجات، هدایت کایت و سایر وسایل پروازی بـدون موتـور باشـد، بیمهگر فقط اندوخته بیمهنامه را پرداخت خواهد نمود.

5-10 (چنانچه بیمه شده در اثر استعمال هر نوع مواد مخدر اعتیاد آور، مصرف مشروبات الکلی، مواد روانگردان، داروهای شیمیائی و محرک بدون تجویز پزشک و یا استفاده از مواد آتش زا فوت نماید بیمهگر تعهدی نسبت به پرداخـت سـرمایه فوت نخواهد داشت و فقط اندوخته بیمهنامه را به ذینفع یا استفاده کننده(گان) وی پرداخت خواهد نمود .

6-10 (درصورتیکه بیمه شده در اثر فعالیتهای مجرمانه فوت نمایـد بیمـه گـر تعهـدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت و فقط اندوختـه بیمـهنامـه بـه ذینفع یا استفادهکننده(گان) وی پرداخت خواهد شد . تبصره : چنانچه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمه شده به قـصد دفـاع از خـود در ایـن فعالیت شرکت کرده و یا شروع فعالیت مجرمانه به وی تحمیـل شـده، منـافع بیمه تا تاریخ فوت به استفادهکننده(گان) وی پرداخت خواهد شد.

7-10 (درصورتیکه بیمه شده در کشوری که درحال جنگ میباشد و در نتیجه عملیات تهاجمی، تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابـل نیـروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط اندوخته بیمهنامه را پرداخت خواهد نمود . تبصره : درصورتیکه بیمهگذار و استفادهکننده(گان)بیمهنامه اثبات نمایند کـه فـوت بیمـه شده به علت عملیات جنگی نبوده، منافع بیمه تا تاریخ فوت پرداخـت خواهـد گردید .

8-10 (چنانچه بیمه شده در اثربلایای طبیعی، انفجار، تشعشعات هسته ای، آلودگیهای شیمیائی و یا بیولوژیکی ناشی از آن فوت نماید فقـط اندوختـه بیمـهنامـه بـه استفادهکننده(گان)پرداخت خواهدشد .

9-10 (درصورتی که بیمه شده تحت هر عنوان به عملیات و ماموریت جنگی اعزام شود پوشش خطر فوت و سایر پوششهای تکمیلـی از تـاریخ اعـزام تـا برگـشت از مناطق مزبور به حالت تعلیق در می آید.بدیهی است در صورت فوت بیمه شده بیمهگر فقط اندوخته بیمهنامه را پرداخت خواهد نمود

ماده11 :انتقال بیمهنامه

1-11 -بیمهگذار میتواند این بیمهنامه را به شخص دیگری منتقل نماید انتقال باید براساس تکمیل فرم مربوطه و با موافقت کتبی بیمهشده و بیمهگر انجام پذیرد.

2-11 -اگر بیمهگذار و بیمه شده متفاوت باشند، در صورت فوت بیمهگذار یا انتقال قرارداد به دیگری، چنانچه وکیل قانونی وراث یا انتقال گیرنده کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه، به عهده بیمهگذار بوده است، انجام دهد، قرارداد بیمه به نفع وراث یا انتقال گیرنده به اعتبار خود باقی می ماند .

3-11 -انتقال بیمهنامه به شخص دیگر، مشروط به پرداخت و تسویه کلیه بدهیهای بیمهنامه تا تاریخ انتقال خواهد بود .

تبصره : بیمه شده در هر صورت قابل تغییر نخواهد بود . ماده12 :مفقود شدن بیمهنامه، اوراق الحاقی و قبوض رسید حقبیمه درصورت مفقود شدن بیمهنامه، اوراق الحاقی و یا قبوض رسید حقبیمه، بیمهگذار باید مراتب را کتباً اعلام نماید تا بیمه گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها نسبت به صدور المثنی اقدام نموده و آن را در اختیار بیمهگذار قراردهد .

ماده13 :نشانی قانونی محل اقامت بیمهگذار و تغییر محل اقامت وی در ایران

1-13 -کلیه مکاتبات بیمه گر به نشانی قانونی بیمهگذار به ترتیبی که در فرم پیشنهاد بیمهنامه درج و امضاء گردیده است، ارسال خواهد شد .

2-13 -بیمهگذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمهگر اطلاع دهد .

3-13 -هرگاه بیمهگذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را کتباً به بیمهگر معرفی نموده تا در کارهای مربوط به بیمهنامه جامع عمر و سرمایه گذاری نماینده او باشد . بدیهی است بیمهگر کلیه مکاتبات را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال مینماید .

4-13 -در صورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمهگر به آخرین نشانی بیمهگذار در ایران که بیمهگر از آن مطلع میباشد، ارسال خواهد شد .

5-13 -کلیه مکاتبات بیمهگذار یا نماینده او در رابطه با این قرارداد با ذکر شماره بیمهنامه باید به نشانی واحد صادر کننده بیمهنامه فرستاده شود .

ماده14 :مرور زمان مرور زمان دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال و ابتدای آن از تاریخ وقوع خطرات تحت پوشش است .

ماده15 :مرجع حل اختلاف این بیمهنامه تابع قانون و مقررات بیمه در ایران و تابع شرایط خصوصی و عمومی مندرج در بیمهنامه و ضمائم پیوست و براساس فرم پیشنهاد بیمهنامه که جزء لاینفک آن میباشد صادر گردیده و در صورت بروز هر گونه اختلاف، هر یک از طرفین یک نفر را به عنوان داور انتخاب نموده و داوران انتخابی سومین داور را تعیین میکنند . تصمیم اکثریت برای طرفین لازم الاجراست . پرداخت هزینه داور اختصاصی به عهده هر یک از طرفین میباشد و هزینه سومین داور به طورمساوی توسط طرفین پرداخت خواهد شد