"بيمه عمر (به شرط فوت) قراردادي است كه به موجب آن، بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه، متعهد مي شود در صورت فوت بيمه شده در موعد تعيين شده سرمايه بيمه را به استفاده كننده (ذينفع) بپردازد"
 
الف) بيمه هاي عمرساده زماني: در اين نوع از بيمه هاي عمر، فقط درصورت فوت بيمه شده در طول اعتبار بيمه نامه، سرمايه پرداخت مي شود.
بيمه عمر ساده زماني، قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر تعهد مي كند كه در ازاي دريافت حق بيمه از بيمه گذار فقط درصورت فوت بيمه شده در زمان اعتبار بيمه نامه سرمايه بيمه را به استفاده كننده(گان) بپردازد .

تعيين سرمايه
تعيين ميزان سرمايه بيمه عمر با توجه به توان و قدرت مالي بيمه گذار براي پرداخت حق بيمه، در اختيار بيمه گذار است. البته اين به آن معني نيست كه بيمه گر حق اظهار نظر و تصميم گيري در تعيين سرمايه ندارد، بلكه بيمه گر ممكن است با توجه به سن، وضعيت سلامت، سابقه بيمه اي و درآمد بيمه گذار (بررسي ريسك) ميزان سرمايه بيمه را تعديل كند. ضمناً با توجه به نياز مشتري، سرمايه بيمه نامه عمر ممكن است به يكي از سه صورت زير باشد:
الف) سرمايه ثابت: در اين صورت در طول مدت بيمه، سرمايه بيمه ثابت است. به عنوان مثال اگر 
بيمه نامه اي پنج ساله و با سرمايه ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال صادر شود، چنانچه در طول مدت اعتبار بيمه نامه بيمه شده فوت نمايد، همان سرمايه ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال به ذينفع (هاي) او پرداخت مي شود.

ب) سرمايه نزولي: در اين نوع بيمه نامه، سرمايه بيمه هرسال نسبت به سال قبل كمتر مي شود، بعنوان مثال يك فرد به مدت پنج سال و با سرمايه اوليه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ بيمه مي شود كه سرمايه هر سال، ۲۰ درصد نسبت به سال قبل كمتر مي شود.
بنابراين چنانچه اين فرد در سال اول فوت كند ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال به ذينفع او پرداخت مي شود. و اگر در سال دوم فوت نمايد، ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ريال و به همين ترتيب اگر در سال پنجم فوت نمايد فقط ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال به ذينفع او پرداخت مي شود.
اين نوع بيمه براي افرادي كه وام مي گيرند و مي خواهند مبلغ وام خود را بيمه نمايند تا درصورت فوت، مانده بدهي آنان توسط شركت بيمه پرداخت گردد، مناسب است. و چون اقساط وام به تدريج توسط 
وام گيرنده بازپرداخت مي شود، هر سال از مبلغ بدهي او (سرمايه بيمه) كسر مي گردد. و حق بيمه آن نيز نسبت به دو نوع ديگر كمتر است.

ج)‌ سرمايه صعودي: 
ممكن است بيمه گذار براي حفظ ارزش آتي سرمايه خود بخواهد سرمايه بيمه نامه را باتوجه به نرخ تورم هر سال درصدي افزايش دهد. در اين صورت مي توان بيمه نامه اي با سرمايه صعودي صادر نمود (عكس بيمه نامه نزولي). بديهي است در اين نوع بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده، سرمايه قابل پرداخت مبلغي معادل سرمايه زمان فوت او مي باشد. 

تعيين حق بيمه و عوامل موثر در آن
در بيمه هاي عمر، عوامل متعددي درتعيين نرخ حق بيمه مؤثرند. از جمله سن، وضعيت سلامت، شغل و جنسيت بيمه شده، و همچنين نرخ بهره را مي توان نام برد. ولي منظور نمودن همه عوامل و تعيين نرخ متناسب با آن براي هر بيمه شده كار دشواري است. بيمه گران براي تعيين نرخ حق بيمه، سه مشخصه اصلي يعني سن و وضعيت سلامت بيمه شده و نرخ بهره را در نظر مي گيرند. 

استثنائات بيمه عمر ساده زماني 
الف) خود كشي: اگر بيمه شده اي كه بيمه نامه بلند مدت دارد در دو سال اول بيمه دست به خودكشي بزند، سرمايه بيمه قابل پرداخت نيست، ولي بعد از گذشت ۲۲ سال از شروع بيمه نامه حتي اگر دست به خودكشي بزند، سرمايه  او پرداخت مي شود. علت اين موضوع آن است كه بعيد به نظر مي رسد بيمه شده به قصد خودكشي اقدام به خريد بيمه نامه نمايد و تا دو سال صبر كند و پس از آن دست به خود كشي بزند. حتي اگر چنين قصدي هم در كار باشد، اميد است پس از گذشت دو سال مشكلات رواني و يا اقتصادي او حل شده و يا اينكه ايشان شرايط جديد را پذيرفته و از قصد خود منصرف شود.

ب) اقدام يا مشاركت در قتل بيمه شده توسط ذينفع:
 اگر ذينفع موجبات قتل بيمه شده را فراهم آورد، از سرمايه بيمه به سهم خود محروم مي شود. ولي ساير ذينفع ها از سهم خود بهره مند مي شوند. علت اين محروميت خارج شدن موضوع بيمه (فوت) از حالت احتمال و تبديل شدن آن به امري حتمي است كه بيمه كردن يك خطرحتمي موضوعيت ندارد.

ج) خطرجنگ:
 طبق ماده ۲۸ قانون بيمه، بيمه گر مسئول جبران خسارت هاي ناشي ازجنگ نيست. دو دليل عمده براي اين موضوع وجود دارد. يكي اينكه خطرات موضوع بيمه بايد از نظر احتمال وقوع و برآورد خسارت قابل پيش بيني و ارزيابي باشد تا بيمه گر بتواند حق بيمه متناسب با آن را دريافت نمايد. ولي 
به دليل غير قابل پيش بيني بودن وقوع جنگ و غير قابل ارزيابي بودن سطح خسارت و تلفات، با توجه به پيشرفت هاي علمي و صنعتي و به تبع آن نظامي، شدت خسارت ها قابل اندازه گيري نيست. دليل دوم اينكه معمولاً تلفات جنگ آنقدر زياد است كه براي بيمه گر امكان جبران خسارت ناشي از آن وجود ندارد. با اين حال بيمه گران بعضاً خطر جنگ را نيز با اضافه نرخ تحت پوشش قرار مي دهند.

د) سايراستثنائات: فوت به‌علت نزاع و زد و خورد، مگراين كه فوت، ناشي از دفاع مشروع بيمه شده باشد.
· فوت به علت محكوميت به اعدام.
· فوت ناشي از جنايت بيمه شده.
· فوت ناشي از عمليات نمايشي خطرناك مانند عمليات آكروباتيك، شركت در مسابقه هاي اتومبيل راني، و پرواز با هواپيماهاي جنگي وكليه خسارات ناشي اززلزله،سيل وآتشفشان،تشعشعات اتمي وراديواكتيووانفجارهاي هسته اي.(درصورت توافق بيمه گروبيمه گذاروپرداخت حق بيمه متناسب موردتامين قرارخواهدگرفت).

 
مثال: شخصي۴۰ ساله متقاضي بيمه عمر ساده زماني به مدت يك سال با سرمايه /۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال ميباشد. 
با مراجعه به جدول نرخ ،حق بيمه يكساله ۱۷/۵ در هزار است. از حاصل ضرب سرمايه با نرخ، حق بيمه يك ساله به دست مي آيد.
بنابراين حق بيمه يكساله مبلغ -/۴۰۰/۱۰۳ ريال مي باشد. 

۲۰/۰۰۰/۰۰۰*(۵/۱۷÷۱۰۰۰)=۱۰۳/۴۰۰ جمع حق بيمه قابل پرداخت = ماليات وعوارض+