در صورت اتمام پروژه های تمام خطر پیمانکاران یا بیمه تمام خطر نصب، مالکین محترم می توانند در زمان بهره برداری از بیمه سازه های تکمیل شده استفاده نمایند. شرايط و پوشش هاي اين بيمه نامه مشابه بيمه تمام خطر پیمانکاران مي باشد