ما هستیم برای شما

شما میتوانیدعلاوه بربیمه درمانی دولتی( بیمه گران پایه) ازمزایای بیمه خصوصی(تکمیلی) هم بهره مند شوید دراین صورت مبلغی ازحقوق ماهانه شماکسر و به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد .  بیمه درمان تکمیلی پوشش و  مزایای گسترده وجامعی داردو  مراقبت های درمانی رادر برمیگیرد با توجه به اینکه هزینه درمان درمواردی سنگین و برخی ازپزشکان نیزنسبت به پذیرش بیماران دارای بیمه تکمیلی راغب تر هستند  بنا براین بیماران علاوه بر اینکه در مورد انتخاب پزشک حق انتخاب بیشتری دارند ، مشکلات تهیه هزینه های درمان را نیز ندارند .

تعهدات قرارداد عبارتست ازجبران هزينه هاي مازاد برپوشش بيمه يکي ازسازمان هاي بيمه گري وياکارگزارانی که درحوزه هاي حمايتي و توانبخشي وامدادي شناخته شده اند بدينرو کليه بيمه شوندگان مي بايست نزدیکی از بيمه گران پایه داراي پوشش بيمه باشند تا بتوانند از مزاياي بيمه مازاد درمان بهره مند شوند .

قرارداد بيمه گروهي مازاد درمان جهت بيمه گذارانی صادرخواهد شدکه پرتفوی بيمه ای آنان و الزاماً  قراردادهاي بيمه عمروحوادث جهت بيمه شدگان اصلي خود را نزد همین       بیمه گر صادر نمایند ، هدف از اين اقدام عمدا" به منظورخدمت انجام ميپذيرد .

پوشش هاي قرارداد ، بيمه گذار مخيراست يک يا چند پوشش مندرج در زير را انتخاب نماید. تعهدات بند1 پوشش اصلي بوده وسایرتعهدات پوششهاي اضافي تلقی  و مازاد برسقف تعهدات ساليانه میباشد .اعمال جراحی به جراحي هائي اطلاق مي شود كه مدت زمان مورد نياز  براي مراقبت هاي بعد از عمل در مراكز درماني ، كمتر از يك روز باشد . چنانچه زمان  بستری بیش ازساعت باشد یک روز منظور میشود.

**پوششهای اصلي بیمه نامه  هزينه هاي انجام شده دربيمارستان و مراکزجراحي محدود و day care میباشد شامل:

جبران هزینه های بستری و هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد:

*اورژانس

*جراحی

*شیمی درمانی

*آنژیوگرافی قلب*رادیوتراپی

*گاما نایف

*اتواع سنگ شک

*سایر پوششها

  پوششهاي اضافي

تعهدات اصلي که بااحتساب آن جمعاً دو برابرتعهد میشود .الف - هزينه هاي اعمال جراحی تخصصیحداکثرمعادل مبلغ

مبلغ خسارت ابتدا ازمحل تعهدات اصلي پرداخت و درصورت عدم

تکافو مبالغ مازاد ازبند تعهدات جراحي تخصصي پرداخت میشود.                                                                              

*سرطان

*مغز و اعصاب مرکزی و نخاع به استثناء دیسک ستون فقرات

* گاما نایف

* قلب

* پیوند(ریه ،کلیه، کبد، مغز استخوان)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

مشاورسبز بیمه آرمان

برای کسب اطلاعات و گرفتن مشاوره با مشاور سبز بیمه آرمان تماس حاصل نمائید