وثائق ملکی مشتریان در ازای تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به میزان وام دریافتی و مدت بازپرداخت تسهیلات به نفع بانک بیمه می‌شوند. با توجه با اینکه سرمایه بیمه شده به ارزش واقعی ملک مرهوناتی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد، بهتر است صاحب ملک مازاد سرمایه واقعی را نیز به نفع بیمه نمایند.