کلیه ساختمان‌ها، مشاعات و تأسیسات و اثاثیه منزل با سرمایه واقعی و انتخاب هر یک از خطرات اضافی تهدید کننده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.