این بیمه نامه  کلیه  تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، جرثقیل،

کارخانه تولید بتن، لیفتراک و مانند آن که ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه ها می باشد، تحت پوشش قرار می دهد. درواقعاین بیمه نامه هرگونه زیان یا خسارتی را که به هرعلت (به جز موارد استثناء شده در شرایط بیمه نامه) در حین کار در زمان احداث،بهره برداری، تعطیل کار و یا زمان نگهداری به ماشین آلات وارد آید جبران می نماید.