بیمه نامه عمر تلفیقی در قالب " تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان منعقد می گردد. این بیمه نامه شامل دو بخش می باشد:

بخش اول   (از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت ده سال)
بیمه شده در ده سال اول بیمه نامه تحت پوشش بیمه عمر، حادثه و نقص عضو دائم(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات شبانه روز و مأموریت در مقابل خطرات ناشی از کار و حوادث ناشی از رانندگی و هم چنین پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ناشی از حوادث کاری می باشد

بخش دوم    (از پایان بخش اول تا زمان حیات بیمه شده)
در بخش دوم بیمه نامه، منافع حاصل از بخش اول به بیمه شده و در صورت فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می گردد. بیمه شده می تواند بعد از پایان دوره بخش اول، اندوخته ریاضی بیمه نامه خود را با موافقت بیمه گذار تبدیل به مستمری نماید. 
بیمه گر متعهد به پرداخت غرامت به بیمه شدگان در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه که منجر به فوت یا نقص عضو دائم (جزئی و کلی)‌ بیمه شده در طول مدت بخش اول تفاهم نامه (ده ساله) به شرح ذیل می باشد:
•    در صورت فوت بیمه شده به هر علت معادل 40 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور حق بیمه ماههای قبل از فوت
•    در صورت فوت ناشی از حادثه به غیر از کار معادل50 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور حق بیمه ماههای قبل از فوت
•    در صورت نقص عضو دائم و کلی ناشی از حادثه معادل 60 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسورات حق بیمه ماههای قبل از حادثه 
•    در صورت نقص عضو جزئی ناشی از حادثه درصدی از مبلغ غرامت نقص عضو دائم و کلی بر اساس جداول نقص عضو بیمه گر
حقوق و مزایای ملاک محاسبه برای تعیین غرامت پرداختی میانگین حقوق 5 ماه آخر از ماههای اشتغال به کار بیمه شده نزد بیمه گذار می باشد.