کلیه ریسک‌های تولیدی، شامل کارخانجات و واحد های کارگاهی می‌تواند اموال منقول و غیر منقول خود را در مقابل خطرات فوق‌الذکر بیمه نمایند.