این بیمه نامه  به منظور ارائه پوشش جامع برای دستگاهها و ادوات گرانقیمت و ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی مورد استفاده

در بخش صنایع بوجود آمد. اهم پوشش های بیمه نامه شکست ماشین الات عبارتند از: اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشینآلات که در زمان بهره برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد، معایب موجود در اقلام مواد اولیه یاریخته گری، اجرای نادرست کار، عدم مهارت، بی دقتی، انفجار فیزیکی، از هم گسیختگی به سبب نیروی گریز از مرکز، برخی از ماشین آلاتی که میتواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار بگیرند عبارتند از : توربو ژنراتورهای بخاری، توربوژنراتورهای هیدرولیکی، موتورهای الکتریکی وترانسفورماتورها، کمپرسورها