الف در صورت بیمه کردن اموال با سرمایه ثابت در طول اعتبار بیمه نامه، از مزایای پوشش‌های منتخب پس از وقوع حادثه طبق شرایط بیمه نامه تا حد سرمایه بیمه شده بهره‌مند می‌گردند.
ب سرمایه بیمه نامه با شرط شناور در طول اعتبار بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد. در این صورت    بیمه گذار حق بیمه متناسب با سرمایه بیمه شده و مدت استفاده از بیمه نامه را می‌پردازد.