این بیمه خسارت های بدنی و مالی که در اجرای فعالیت بیمه گذار به اشخاص ثالث وارد می شود و ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار باشد را زیر پوشش قرار می دهد؛ مانند:
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب 
• بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان 
• بیمه مسئولیت مدنی جامع (CGL)
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
• بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالث
• بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی و خصوصی
• بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیأت مدیره مجتمع های مسکونی یا اداری در قبال ساکنین، مراجعین و اشخاص ثالث
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان
• و .....