این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل اشخاص ثالث ( افرادی که به نوعی به بیمه گذار مراجعه می نمایند ولی رابطه کاری و استخدامی با وی ندارند) تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در محل مورد بیمه در اثر حادثه خسارت جانی به مراجعین  بیمه گذار وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد , خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد . منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت می باشد.
* مدیران مهد کودک
  * مدیران تور
  * مدیران شهربازی
  * مدیران استخر

  * مدیران مجموعه های ورزشی

* مسئولیت ناشی از آتش سوزی
  * مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
  * مسئولیت دارندگان آسانسور
  * مدیران مراکز آموزشی                                                              
  * مدیران پارکینگ ‌های عمومی