این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را قبال خسارات وارد به اموال و اشخاص ثالث در حین انجام عملیات ساختمانی  تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارتی به اموال و اشخاص ثالث وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد , خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد .