به طور معمول، دوطرف یک قرارداد می کوشند تعهدهای خود را به بهترین شکل انجام دهند، اما گاهی وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی موجب زیان مالی یک طرف قرارداد می گردد. این بیمه خسارت های مالی ناشی از مسئولیت قراردادی بیمه گذار در قبال طرف دیگر قرارداد را زیر پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه برای انواع قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی در قبال گیرنده کالا از جمله قراردادهای زیر قابل ارائه است: 
• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل جاده ای (داخلی)
• بیمه مسولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای براساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی براساس شرایط بارنامه فیاتا 
• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق هوایی (داخلی و خارجی )
• بیمه مسئولیت مستأجر در برابر مؤجر
• بیمه مسئولیت پیمانکاران در برابر صاحبکاران مطابق مفاد قرارداد منعقده