بیمه فساد کالا در حقیقت مکمل پوشش بیمه شکست ماشین­ آلات می­ باشد، این پوشش معمولاً به همراه بیمه شکست از سوی بیمه­ گر خریداری می شود. این نوع بیمه خسارت­ های وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه­ ها مانند: مواد پروتئینی، میوه­ ها، سبزیجات، فرآورده­ های لبنی و نیز مواد شیمیایی و دارویی ناشی از شکست ماشین­ آلات را زیر پوشش قرار می­ دهد.

 

بیمه فساد کالا در سردخانه خطرهای ناشی از رعایت نشدن مسائل فنی، شکست مکانیکی یا الکتریکی تجهیزات سردخانه، نوسان­ های درجه برودت، نشت ناگهانی و پیش­ بینی نشده مُبَرِدها از مدار داخل سردخانه، نوسانِ برق، تغییر در ترکیبِ هوای داخل سردخانه و به طور کلی هرنوع نارسایی در سیستم سرمایش سردخانه را زیر پوشش قرار می­ دهد.