این بیمه کامل ­کننده بیمه شکستِ ماشین­ آلات می­ باشد و چنانچه در اثرِ خطراتِ ناگهانی و خسارت وارد به ماشین­ آلات، وقف ه­ای در تولید کارخانه به وجود آید، زیان ناشی از توقف تولید را که شامل هزینه­ های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته خواهد بود، بیمه­ می کند. شایان توجه است، زیانِ ناشی از عدمِ تولید، به طور معمول به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین­ آلات خواهد بود.