بیمه ­نامه یاد شده زیان­ های ناشی از پیامد به تأخیر افتادن بهره­ برداری از پروژه را تحت پوشش قرار می­ دهد.

 

چنانچه در جریان کار ساخت حادثه­ ای ناگهانی و پیش­بینی نشده رخ دهد و پروژه مورد بیمه دچار خسارت شود به گونه­ ای که دوره اجرای کار طولانی شده و زمان بهره­ برداری آن به تأخیر افتد بیمه­ گر زیان­ های وارد به کارفرما در اثر دیرکرد در بهره­ برداری طرح را در چارچوب شرایط بیمه­ نامه جبران خواهد کرد.

 

در این بیمه­ نامه با نگرش به چگونگی ماهیت ریسک فرانشیز زمانی نیز پیش­ بینی می­ شود.