ین بیمه ماشین­ آلات و تأسیساتی را که نصب شده و درحال بهره­ برداری هستند، زیر پوشش قرار می­ دهد. کارگاه و کارخانه­ های درحال کار از جمله مواردی هستند که در بیمه شکستِ ماشین­ آلات بیمه می­ شوند. بیمه شکستِ ماشین­ آلات خسارت­ های فیزیکی پیش­ بینی نشده و ناگهانیِ وارد به انواع ماشین­ آلات را که ناشی از طرح ِغلط، عیب و نقص مربوط به ساخت، اجرایِ نادرست کار، فقدان مهارت، بی­­ دقتی، نوسان برق، انفجار فیزیکی و نیروی گریز از مرکز باشد، را بیمه می­ کند.

 

خطرهایی مانند توفان، سیل، زلزله، طغیان آب، لغزش و رانش زمین نیز با پرداخت حق بیمه اضافی در این بیمه قابل بیمه­ شدن می­ باشند.