یمه های اتومبیل به 3 نوع زیر تقسیم می شوند

الف) بیمه شخص ثالث

براساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند. این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می کند :

خسارتهای مالی : شامل کلیه خسارتهای مالی است که از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث میشود.

خسارتهای جانی : خسارتها و غرامت های جانی شامل فوت، نقص عضو ، از کارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشکی است که در اثر حادثه رانندگی ایجاد می گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاکم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.

تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث با توجه به نرخهای جدید دیه در سال 1392 به شرح ذیل می باشد:

تعهدات مالی حداقل 38,000,000ریال

تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر 1,520,000,000ریال

نکته : چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه دارای تصادف نبوده و خسارتی دریافت نکرده باشد می تواند از تخفیفات مشخص شده بهره مند گردد.

ب) بیمه سرنشین

این بیمه نامه برای جبران خسارت های جرحی و فوتی وارده به خود راننده مقصر حادثه است.

تعهدات بیمه سرنشین عبارتند از :

1-غرامت فوت    

2-غرامت نقص عضو "کامل و دائم" و "جزئی و دائم"        

3-جبران هزینه های پزشکی راننده مقصر اعم از  سرپائی و بیمارستانی تا میزان 10 درصد سرمایه بیمه نامه (فوت و نقص عضو).