بیمه ای است که پروژه های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج شکن، پروژه های آبیاری زهکشی و مانند آن را تحت پوشش قرار میدهد. بعبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیان های وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمهنامه مستثنی شده جبران مینماید.

مدت بیمه CAR :

مطابق مدت قرارداد و جدول زمانبندی کار بوده و بیمه گذار میتواند دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد..

*پوشش  های بیمه CAR :

1- صاعقه - انفجار فیزیکی یا شیمیائی – آتش سوزی - خودسوزی.

2- زلزله - زلزله دریائی – آتشفشان.                            3- رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره.             4- تگرگ - یخ زدگی - یخ شناور.

5- سیل - آب گرفتگی - امواج دریا یا آب.                     6- طوفان - گردباد – تندباد.                                                                 7- عدم مهارت - اجرا با کیفیت نازل.

8- غفلت - سهل انگاری - خطای غیر عمد.                   9- خسارت های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن.                                  10- اموال مجاور - برداشت ضایعات.

11- خسارت های وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات ساختمانی یا نصب.                                                                                         12- خسارت های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث

13- مسئولیت بیمه گذار طی دوره نگهداری.                14- سرقت.                                                                                      15- خسارت های وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده.

 16- خسارت های وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده.                                                                                               17- خسارت های هنگام باز و بسته کردن.

 18- باران - برف - بهمن - نشت یا نفوذ آب.               19- تصادم - سقوط اشیاء - واژگونی.                                                    20- خسارت های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق.

 21- خرابکاری غیر گروهی.                                     22- اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر.        23- سایر حوادث بجز آنچه صراحتاً در بیمهنامه مستثنی شده است.