نیاز روز افزون ناشی از انواع فعالیت‌های مختلف در حوزه خدماتی، منجر به خلق رشته‌های جدید بیمه‌ای شده است. رشته‌های مورد عمل در این حوزه شامل انواع بیمه‌های پول، انواع بیمه‌های مربوط به کشتی و هواپیما، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های دام و طیور می‌باشد.

شرایط بیمه نامه :  این رشته شامل بیمه نامه های تمام خطر نصب ، تمام خطر پیمانکاری ، شکست ماشین آلات ، ماشین آلات پیمانکاری ، هواپیما ، کشتی ،دام و طیور، عیوب اساسی پنهان ساختمان، اعتباری ، پول و انرژی می باشد که هر یک دارای شرایط متنوع و متفاوتی است .