اين نوع بيمه نامه ها به صاحبان مزارع پرورش شتر مرغ قابل ارائه مي باشد و خطراتي را كه تحت پوشش قرار مي دهد عبارتست از تلف شتر مرغ ناشي از ترس و استرس كه علت آن خطرات طبيعي مثل سيل و رعد وبرق باشد ، شكستگي و در رفتگي اعضاء بدن ، بيماريهاي عفوني و ساير خطراتي كه براساس توافق بيمه گرو بيمه گزار به خطرات ياد شده اضافه مي گردند.