اين نوع بيمه نامه به صاحبان اسب و باشگاه داران ارائه مي گردد و خطراتي مانند تلف شدن ناشي از بيماري، تلف و نقص عضو ناشي از حمل ونقل ، تلف ونقص عضو ناشي از حوادث ناگهاني و غير قابل پيش بيني و تلف ناشي از سخت زايي ماديان را تحت پوشش قرار مي دهد.