دريافت وام از بانك ها منوط به ارائه بيمه نامه آتش سوزي مي باشد. شركت بيمه پارسيان جهت رفاه حال شما با ارائه بيمه مرهونات بانكي متعهد مي شود دارايي مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بيمه هاي آتش سوزي، بيمه نمايد.