افراد دورانديش وآينده نگر با هرتوان مالي ازطريق پس اندازهاي خود مي توانند يك بيمه نامه عمروپس انداز داشته باشند . اين بيمه نامه ازطريق جمع آوري پس اندازهاي كوچك مردم سرمايه هاي بزرگ براي آنها تشكيل مي دهد . به اين بيمه عنوان بازنشستگي هم اطلاق ميشود .