رشد فزاينده پديده شهرنشيني و زندگي صنعتي در كنار نياز و تمايل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي‌ها، به‌رغم مزاياي بي‌شمار تبعات و مصائب پيچيده‌اي را به دنبال داشته است. ساليانه تعداد زيادي از هموطنان عزيز در حوادث و تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و تعداد زيادي نيز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از كارافتادگي به سختي زندگي مي‌گذرانند. بيمه به عنوان ضامن آرامش و تأمين امنيت خاطر مي‌تواند به كمك انسان‌ها شتافته و از تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور و غيرقابل جبران ناشي از مسئوليت جبران خسارات مادي بكاهد. اين شركت افتخار دارد در راستاي رسالت خود با ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوي نياز و تقاضاي بيمه‌گذاران محترم باشد.

الف: بيمه اجباري شخص ثالث
بر اساس قانون "اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب سال ۱۳۸۷"، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلّفد تا وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارات بدني و مالي نزد يكي از شركت‌هاي بيمه، بيمه نمايند. اين بيمه هرگونه زيان يا خسارتي كه در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه بيمه شده به افراد ثالث وارد شود را جبران مي‌نمايد. طبق قانون مزبور حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه اعلامي در هرسال و در بخش خسارت مالي حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدني مي‌باشد. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه‌نامه اختياري تحصيل نمايد.

خطرات تحت پوشش در بيمه شخص ثالث
هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف،‌ سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
خسارت هاي قابل جبران:

۱- خسارت بدني:

شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي باشد

۲- خسارت مالي:
خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.
پرداخت خسارت مالي تا ۵/۲ درصد مبلغ ريالي ديه اعلامي در ماههاي حرام منوط به رويت هم زمان خودروهاي مقصر و زيانديده، دارا بودن بيمه‌نامه‌هاي معتبر طرفين حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بيمه‌گر و قبول تقصير از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مذكور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامي انجام مي پذيرد.
ب:بيمه اجباري حوادث راننده
بيمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم اعم از كلي و جزئي راننده مسبب حادثه را جبران مي‌كند.
خطرات تحت پوشش در بيمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار خواهد بود.

ملاحظات:
۱- پوشش اين بيمه‌نامه شامل راننده وسيله نقليه مسبب حادثه مي‌باشد اعم از اينكه راننده داخل يا خارج از وسيله نقليه باشد.
۲- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه داراي گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه باشد و وقوع حادثه ناشي از مستي، يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان وي نباشد.
۳- مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از كار افتادگي اين بيمه‌نامه ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه است.
۴- چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه‌گر به ميزان غرامت دريافتي كاهش خواهد يافت.

تخفيفات:

در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتي اعلام نشود، هنگام تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث اجباري،‌ مازاد اختياري و حوادث راننده تخفيف عدم خسارت ساليانه به شرح ذيل اعمال مي‌گردد: 

 

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم و بيشتر

درصد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 
توجه مهم براي بيمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:
- به محض افزايش ديه توسط قوه قضائيه بيمه‌گذاران محترم مي‌توانند براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده خود به واحدهاي صدور اين شركت مراجعه نمايد.

نحوه صدور بيمه نامه شخص ثالث 

بيمه‌ گذار مي‌ تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه و بيمه نامه سال قبل به‌ يكي‌ از واحدهاي‌ صدور بيمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس‌ بيمه‌ تكميل‌ نمايد. بيمه‌ گذار مي‌ بايست‌ حق‌بيمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسيد آن‌ را به‌ بيمه‌ گر ارائه‌ نمايد و پس‌ از آن‌ بيمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بيمه‌ نامه‌ نموده‌ و بيمه‌ نامه‌ را به‌ بيمه‌ گذار تحويل‌ مي‌ نمايد.