پروژه‌هاي بزرگ و گسترده ( نفت ، گاز و پتروشيمي) كه جهت استخراج، اكتشاف، حفاري، پالايش و... نفت، گاز و پتروشيمي در دريا و خشكي ساخته و اجرا مي شوند چه هنگامي كه در حال ساخت و نصب هستند و چه هنگام بهره برداري به عنوان پروژه هاي انرژي تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرند. اين بيمه نامه كليه پروژه هاي ساحلي و فراساحلي در خشكي و دريا را پوشش مي دهد.

 

بيمه نامه هاي انرژي در چارچوب شرايط استاندارد جهاني صادر مي شوند كه پوشش هاي متنوع و گسترده در خواستي همراه با دوره هاي آزمايش و راه اندازي و دوره نگهداري را در بر مي گيرند.