1- بیمه تمام خطر پیمانکاران
2- بیمه تمام خطر نصب
3- بیمه ماشین‌آلات پیمانکاری
4- بیمه شکست ماشین‌آلات

5- بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

6- بیمه جامع ماشین‌آلات
7- بیمه تمام خطر اموال
8- بیمه فساد کالا در سردخانه
9- بیمه سازه‌های تکمیل شده
10- بیمه تجهیزات الکترونیک
11- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان