بیمه مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از آسانسور: مسئولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشی از نگهداری آسانسور.

 

بیمه مسئولیت مدنی مهدکودکها: مسئولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با خسارات جانی  به کودکان استفاده کننده از امکانات مهد کودک.

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان از وسایل شهربازی و مراجعین: مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاهها ی شهر بازی.

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران اردوهای آموزشی، ورزشی، تفریحی: مسئولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با خسارت جانی به شرکت کنندگان در اردو.

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر: مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارد به استفاده کنندگان از استخر.

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان:  مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران درارتباط با حرفه پزشکی. 

 

 بیمه مسئولیت حرفه ای  پیراپزشکان: مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران. 

 بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان: مسئولیت بیمه گذار را برای جبران صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل درحین انجام کار درمحل کار وبا رعایت قانون کار و  قانون بیمه.

 

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:  مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای جانی و مالی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی را با رعایت قانون بیمه و قانون مسئولیت مدنی تحت پوشش قرار میگیرد.

 

 بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب:  بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال مالک ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه ساختمانی  در برابر خسارت جانی و مالی .

بیمه نامه کشتی : در راستای رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دریایی ، به خطرات مورد تعهد شناورها که در آغاز منحصر به پوشش بیمه بدنه کشتی ها بوده ، ماشین آلات اصلی و فرعی توسعه یافته و به تعهدات و خطرات دریایی مندرج در کلوزهای بیمه شناورها مجموعه شرایط کلوزها اضافه شده است.

بیمه نامه هواپیما : این بیمه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین (سرنشین) ، بار همراه مسافر و اشخاص ثالث  را در بر می گیرد.