1-  بیمه عمر و سرمایه گذاری پوشش این رشته فوت به علت موارد مشمول بیمه در بیمه عمر ساده زمانی را شامل می شودو علاوه بر آن ذخایر فنی بیمه نامه نیز قابل پرداخت است . ضمناً چنانچه بیمه شده درپایان مدت بیمه درحیاط باشد مبالغ تعهد شده به ذینفع پرداخت خواهد شد .

 

2- بيمه عمرساده زماني و بیمه عمرزمانی با سرمايه نزولی (مانده بدهکار )بيمه ايست که به موجب آن بيمه گرمتعهد است چنانچه بيمه شده درطول مدت بيمه به علل طبیعی و یا اتفاقی فوت نمايد سرمايه منظور در بيمه نامه را به استفاده کننده (گان ) بپردازد . چنانچه بیمه شده درپایان مدت بیمه درحیات باشد هیچ وجهی به وی قابل پرداخت نخواهد بود .

 

  نرخ حق بيمه عموماً دربيمه هاي انفرادي براساس سن بيمه شونده و دربيمه هاي گروهي سن متوسط گروه بيمه شوندگان تعيين كننده ميباشد .

 

  مدت بيمه عمر زمانی يكسال تمام شمسي ميباشدكه از ساعت 24روز پرداخت حق بيمه شروع خواهد شد . لیکن در بیمه عمر زمانی با سرمایه نزولی معمولا"  چند  ساله و با مدت وام و یا تسهیلات دریافتی بستگی دارد .

 

    بیمه نامه عمر ،  بیمه شده را درتمام مدت 24 ساعت شبانه روز و درتمام نقاط دنيا تحت پوشش قرار ميدهد 

بيمه نامه عمر به شرط فوت و حيات :

يا مختلط عمر و پس انداز يا سرمايه گذاري ،  بيمه ايست كه به موجب آن بيمه گرمتعهد است چنانچه بيمه شده در طول مدت  بيمه نامه فوت نمايد و يا در پايان مدت بیمه نامه (سررسيد بيمه نامه ) درحيات باشد سرمايه بيمه منظور در بيمه نامه که حاصل جمع بخش حق بیمه های پس اندازی   و بهره فنی می باشد داراي ارزش بازخريداند و درابتدای بیمه نامه بموجب جداولي كه سرمايه بيمه به ازاء هرسال بيمه اي محاسبه و ضميمه ميگردد و علاوه بر آن منافع احتمالي حاصل از سرمايه گذاري آن طي هرسال مالي توسط بيمه گر طبق مقرراتي محاسبه و به بيمه گذاز يا شخص ثالث ( استفاده كننده گان) می پردازد .

از اينرو  بيمه  عمر يك نوع عمليات بيمه اي است كه تعهدات آن تابع طول عمراست .

درصورتيكه بيمه گذار تصميم به قطع قرارداد بيمه خود بگيرد ميتواند آنرا باز خريد نمايد به اين ترتيب كه بيمه گر براي جبران عدم النفع و  هزينه هاي انجام شده خود  قسمتي از ذخيره رياضي راكسر و بقيه راكه به آن ارزش بازخريدي قرارداد مي گويند به بيمه گذار مسترد خواهد نمود .

 بهترین مدت بیمه نامه 10 و 15 سال است .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.