نشست مدیرعامل شرکت بیمه سامان با هدف شناسایی فرصت های بیشتر در موفقیت شبکه فروش و با حضور تعدادی ازاعضای انجمن صنفی نمایندگان تهران برگزار شد.

درابتدای این گردهمایی،احمدرضا ضرابیه،مدیرعامل بیمه سامان با اشاره به اهميت شبکه فروش در عملکرد شرکت، تاکیدکرد:رسالت اصلی و برنامه  شرکت  برای توسعه و حمایت از شبکه فروش و نمایندگان آن تبیین شده است.

وی، گفت: ارتقای توسعه کسب وکار شبکه فروش از جمله افزایش دانش و مهارت نمايندگان با آموزش حین خدمت ازجمله اهداف مهم  بیمه سامان  بوده که با راه اندازی مدیریت توانمندسازی شبکه فروش،آموزش های مستمر نمايندگان به صورت عملی و تئوری در این مدیریت، مد نظر قرار گرفته است.

ضرابیه، بر رعایت قوانین و مقررات مورد نظر بیمه مرکزی از سوی نمایندگان و شبکه فروش تاکید کرد.
مدیرعامل بیمه سامان، در بخش دیگر اظهارات خود، افزود : در بیمه سامان برنامه ریزی شده تا میزان توانگری مالی شرکت در سال 1400 به عدد 180 درصد برسانیم.
وی، بیان داشت: برای ارتقای میزان توانگری مالی  و همزمان با رشد درآمد و پرتفوی شرکت، نسبت به ایجاد انضباط مالی دقیق، اقدامات مهمی مد نظر قرار گرفته است.
ضرابیه، اظهار کردکه فعالان شبکه فروش درارتباطی مستقیم با بیمه گذاران قراردارند و ادامه دادکه انتظار می رود نیازهای بازار از طریق این شبکه به شرکت اعلام تا ضمن بررسی لازم ، برای طراحی محصولات مبتنی بر نیاز مشتریان،  اقدام شود./ منبع: بیمه سامان

 

با آن بیمه همراه باشید: