شورایعالی بيمه حق الزحمه ارزيابي خسارت وسايل نقليه موتوري زميني براي سال ٩٧ يكصد هزار تومان مصوب کرد.

 

 

با ما همراه باشید:

http://onbime.ir

https://t.me/onbime