توسعه پایدار

سه رکن اصلی توسعه پایدارموارد زیر است:

 1- توسعه اقتصادی

2- فراگیری گسترده اجتماعی

 3- پایداری محیط زیست.

پشتوانه هر سه رکن بالا نیز حکمرانی خوب است.

ما برای ارزیابی توسعه اقتصادی عمدتاً روی یک معیار خاص به نام تولید ناخالص داخلی تکیه می کنیم. تولید ناخالص داخلی به معنای مجموع محصولات تولید شده داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور در دوره ای یک ساله است.

برای دانستن سطح استاندارد زندگی در یک کشور از تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده می کنیم که برابر است با: تولید کل در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص تقسیم بر جمعیت.

 

این معیار جامع نیست چون قادر به ارزیابی دقیق شاخص های مهم تری نظیر سلامت و آموزش نیست.

بانک جهانی بر حسب سطح توسعه اقتصادی و بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها ها را به 3 دسته طبقه بندی می کند:

1- درآمد بالا:

تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتر از 12616 دلار و جمعیت1میلیاردنفر

2- درآمد متوسط:

12615-1035 دلار که به دو قسمت در آمد متوسط رو به بالا با دو و نیم میلیارد جمعیت و درآمد متوسط رو به پایین با دو نیم میلیارد نفر جمعیت

3-درآمد کم:

کمتر از1035دلار و یک میلیارد نفر جمعیت.یکی از زیر گروه های این سطح کشور های دارای حداقل توسعه یافتگی که دارای وضعیت بحرانی و نا امید کننده هستند.این کشور ها بیشتر کشور های محصور در خشکی هستند.شرایط توسعه اقتصادی برای این کشور ها سخت تر است(مثال نقض اتریش و سوئیس).

 

 شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت سه مورد زیر تعدیل می شود.

1- جمعیت

2-پول رایج کشورها

3-سطح قیمت ها 

 

 

 

با آن بیمه همراه باشید: