برج سلمان تحت پوشش بیمه سرمد با سرمایه حدود  90 میلیارد تومان بوده است

آخرین خبر از برج سلمان   

آخرین خبر از برج سلمان