برای ثبت نام در این دوره آموزشی باید در سایت آن بیمه ثبت نام کنید و یا با کاربر خود وارد شوید.