بخش بندی بازارهای مصرفی
بازارهای مصرفی را به روشهای مختلفی می توان تقسیم بندی کرد. یکی از آن روش ها به شرح زیر می باشد: ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺑﻨــﺪي بر اساس مناسبت ها (موقعیت ها): ﺧﺮﻳﺪاران را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن اﻳﺪه ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﻲرﺳﺪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﺧﺮﻳﺪ را اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده...
شرکت های متعجب از تغییر و شاهد تغییر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑ ـﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺗﻼش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺠﺰﻳـﻪ و تحلیل ﻛﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي را ﻃﺮح رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده، ﻳﺎري...
نیاز، خواسته و تقاضای مشتری
ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن،به حالاتی از کمبود احساس اطلاق می شود. ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ خوراک،پوشاک، ﺟﺎي ﮔﺮم و اﻣﻨﻴﺖ؛ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻦ و ﻣﻬـﺮ و ﻋﺎﻃﻔـﻪ؛ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ...
ارزش و رﺿـــــــﺎﻳﺖ مشتری
ایجاد ارزش از مشتریان و کسب رضایت از آنها ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳـﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎص را از ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨ ﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ارزش و ﻣﻴــﺰان رﺿــﺎﻳﺘﻲ ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ...
هدف گرایی در فروش
اگر هدف های درست داشته باشیم و به بهترین شکل آنها را پیگیری کنیم همه چیز روبه راه می شود. اگر کار درست بکنیم، می دانیم که موفق خواهیم شد. _ دان دیردورف فروشندگان برجسته همگی هدف گرا هستند. به نظر می رسد که در هر مطالعه ای، کیفیت هدف گرایی با سطوح بالای موفقیت در ارتباط است. پردرآمد ترین فروشندگان...
فرایند طراحی محصول بیمه ای
برای خیلی از کارآفریینان و یا مرتبطین به حوزه بیمه این سوال مطرح می شود که برای اینکه بتوان یک محصول جدید بیمه ای را طراحی کرد باید به چه شکل عمل کنیم؟ بیمه مرکزی این فرآیند را به شکل زیر بیان می دارد: طراحان محصولات بيمه‌اي جديد به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم‌بندي مي‌شوند كه هريك فرآيندي به...
تحقیقات بازاریابی ،لازمه بازاریابی و فروش موفق است تمامی تلاش های هدفمند در جهت جمع آوری اطاعات در مورد بازار و مشتریان از مهمترین استراتژی های بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی به صورت تخصصی بر روی فرآیند و روند بازاریابی فعالیت می کند ، در حالی که تحقیقات بازار بیشتر با مسائل بازار سر و کار دارد...
از همین امروز تصمیم بگیرید
از همین امروز تصمیم بگیرید فروشنده ای مطمئن و با عزت نفس شوید پیوسته ببینید که در حرفه خود بهترین هستید ، کسی را که ببینید ، به او تبدیل می شوید پیشاپیش تصمیم بگیرید بدون توجه به هر اتفاقی که بیفتد هرگز تسلیم نمی شوید. شکست در انتخاب شما نیست. رد شدن را شخصی ارزیابی نکنید. آن را بخشی از طبیعی از...
" آنچه را که در ذهن نیمه هشیار خود بکاریم و آن را با تکرار بپرورانیم روزی تبدیل به یک واقعیت می شود " _ ارل نایتینگل انسان ها به شدت تحت تاثیر وضع ظاهر قرار می گیرند. داشتن آرامش و اطمینان خاطر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. به همین دلیل است که موفق ترین فروشندگان آنهایی هستند که آرامش فراوان دارند و...
تحریم‌ها بر پذیرش ریسک‌های بیمه
حجت بهاری فر، مدیرعامل «بیمه ما» درخصوص میزان فرهنگ‌سازی و ترویج بیمه در کشور با توجه به شرایط فعلی اقتصاد گفت: چند مفهوم آموزش، فرهنگ و ترویج را تلفیق کرده‌اید که بررسی عمیق هر یک از این مفاهیم و ارتباط آن‌ها با یکدیگر نیازمند فرصت کافی برای بحث در خصوص فلسفه، ابعاد و فرآیندهای مرتبط با هر یک از...
عبارت بازار انبوه، به بازار گسترده ای از مشتریان تمیاز نیافته اشاره می کند که پیش زمینه های متنوعی داشته باشند. در این نوع بازاریابی به دسته بندی های بازار توجهی نمی شود و به همه افراد در بازار پیشنهاد های فروش یکسانی داده می شود یا فقط از یک استراتژی فروش برای همه استفاده میشود . ایده اصلی در...
باید بین انگیزه خرید و ویژگی های منحصر بفرد کالا تفاوت قائل شد. انگیزه خرید یک میل درونی است که برای خرید کالایی که فروشنده ارائه می کند، اشتیاق بوجود می آورد. این یک مفهوم روانی است که در ذهن ما اتفاق می افتد و یک ویژگی قابل مشاهده در کالا نیست. مصرف کم برای بخاری برقی، ویژگی حساب می آید نه یک...
فروش بیمه در دوران رکود و تحریم
شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده باشد که چرا برخی افراد زودتر و بیشتر از دیگران به دل می نشینند؟! چرا در یک سازمان فروش، برخی افراد درآمدی چند برابر دیگر بازاریابان و فروشندگان دارند؟! چرا وقتی این افراد پیشنهادی به مشتری می دهند، پیشنهادشان سریعتر و آسان تر از سایر پیشنهادها پذیرفته می شود؟...
بازاریابی یعنی برآورده کردن نیازهای مشتریان یک بازار هدف خاص و مشخص . از طرف دیگر از آنجایی که مشتریان متفاوت هستند و نیازها، خواسته ها و تقاضاهای متفاوتی هم دارند، بنابراین اگر بر روی مشتریان خاصی متمرکز نشوید، پس هیچ مشتری ای نخواهید داشت . اصلا اگر قرار بود همه مشتریان مثل هم باشند و یا شما با...
خیلی از نمایندگان و کارگزاران، آن چنان غرق توجه به خودِ بیمه نامه هستند که از منافع و فواید بیمه (مانند بیمه عمر) برای هر انسان غافل می شوند. گویی آنها خودشان را فروشنده یک برگ کاغذ به نام سند بیمه نامه می دانند و نه برآورنده ی نیازها و خواسته های مردم. باید بدانیم که بین قصد و هدف تفاوت وجود دارد...
مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه میهن در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه کل فضای اقتصادی و بیمه‌ها تحت تاثیر مسائل ارزی قرار گرفته است، اظهار کرد: به لحاظ درآمدی بیمه‌ها از آنجایی که سرمایه‌هایشان ارزی بوده، به دلیل گران شدن ارزهای خارجی سرمایه‌هایشان هم بیشتر شده است. به لحاظ هزینه‌ای هم بیمه...
در مقاله تحول در آموزش بازاریابی و فروش بیمه در مورد تحولات اجتناب ناپذیر صنعت بیمه در بحث آموزش ، بازاریابی و فروش صحبت کردیم. اما در این مقاله میخواهیم درمورد این موضوع بحث کنیم که بالاخره در برابر این تحولات چه باید کرد ؟ آیا می توان چاره ای اندیشید ؟ آیا می توان از این تحولات پیش آمده حتی بهره...
تمام کسانی که به کسب و کارهای مختلف مشغول اند با یک مساله مشترک مواجه اند. آنها در تمام مدت فعالیت خود با این واقعیت برخورد می کنند که متقاعد نمودن دیگران تنها راه دستیابی به اهدافشان است. توانایی افراد در متقاعد نمودن دیگران رمز موفقیت آنها در تجارتشان است. البته با کمی دقت متوجه می شویم متقاعد...
سیامک ملک‌مطیعی - کارشناس صنعت بیمه - با اشاره به انواع تعهدات بیمه‌های عمر بیان کرد: بیمه عمر برای کسانی است که در طول مدت بیمه فوت می‌کنند یا در طول مدت بیمه آسیب و خسارتی را متحمل می‌شوند که ممکن است دیگر نتوانند حق بیمه پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی بیمه‌ها این افراد آسیب‌دیده را از پرداخت حق...
99 درصد از تراکنش‌های ارزهای رمزنگار هنوز از طریق صرافی‌های متمرکز انجام می‌شوند./ انتظار می‌رود که این روند در طی سال‌های آینده کاملا برعکس شود. به گزارش ریسک نیوز به نقل از بانکداری اینده تکنولوژی‌های ارزهای رمزنگار و غیرمتمرکز در حال انفجارند و تنها با یک نگاه به آمار و اعداد می‌توان وضعیت تحولی...